Kód lokality: CZ0624072
Název lokality: Čertoryje
Rozloha lokality: 4728,1597 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
CHKO
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 17° 23' 55'' v.d.         48° 50' 53'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bourovec trnkový  (Eriogaster catax)
mečík bahenní  (Gladiolus palustris)
ohniváček černočárý  (Lycaena dispar)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
srpice karbincolistá  (Serratula lycopifolia *)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)
žluťásek barvoměnný  (Colias myrmidone)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Kněždub, Kuželov, Malá Vrbka, Radějov u Strážnice, Tasov nad Veličkou, Tvarožná Lhota