Kód lokality: CZ0624071
Název lokality: Očov
Rozloha lokality: 292,2812 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 10' 0'' v.d.         48° 51' 29'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hořavka duhová  (Rhodeus sericeus amarus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hodonín, Rohatec