Kód lokality: CZ0624070
Název lokality: Hodonínská doubrava
Rozloha lokality: 3029,0835 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR/PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 6' 1'' v.d.         48° 53' 51'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
6260Panonské písčité stepi
9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0Panonské dubohabřiny
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)
mečík bahenní  (Gladiolus palustris)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý  (Myotis bechsteini)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Mutěnice