Kód lokality: CZ0624069
Název lokality: Strabišov - Oulehla
Rozloha lokality: 596,5873 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPR/NPP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 17° 11' 59'' v.d.         49° 10' 48'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Brankovice, Kožušice