Kód lokality: CZ0624068
Název lokality: Strážnická Morava
Rozloha lokality: 658,6114 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR/PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 16' 43'' v.d.         48° 54' 40'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3270Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0 Panonské dubohabřiny


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
lesák rumělkový  (Cucujus cinnaberinus)
piskoř pruhovaný  (Misgurnus fossilis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bzenec, Petrov u Hodonína, Rohatec, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Vracov