Kód lokality: CZ0624066
Název lokality: Jasenová
Rozloha lokality: 53,2292 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 17° 32' 44'' v.d.         48° 56' 36'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0 Panonské dubohabřiny
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hadinec nachový  (Echium russicum)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Blatnička