Kód lokality: CZ0624065
Název lokality: Květnice
Rozloha lokality: 127,5068 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 24' 57'' v.d.         49° 21' 26'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6240Subpanonské stepní trávníky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91H0Panonské šípákové doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Lomnička u Tišnova, Tišnov