Kód lokality: CZ0624064
Název lokality: Krumlovský les
Rozloha lokality: 1945,5222 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 22' 35'' v.d.         49° 2' 31'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0Panonské dubohabřiny
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
čolek velký  (Triturus cristatus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Budkovice, Maršovice, Moravský Krumlov, Vedrovice, Zábrdovice u Vedrovic