Kód lokality: CZ0624060
Název lokality: Pouzdřanská step - Kolby
Rozloha lokality: 180,8096 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 38' 47'' v.d.         48° 56' 52'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240Subpanonské stepní trávníky
6250Panonské sprašové stepní trávníky
91G0Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
katrán tatarský  (Crambe tataria)
pelyněk jihomoravský  (Artemisia pancicii *)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
střevlík  (Carabus hungaricus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Pouzdřany, Uherčice u Hustopečí