Kód lokality: CZ0624043
Název lokality: Stolová hora
Rozloha lokality: 77,1183 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
CHKO
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 38' 20'' v.d.         48° 50' 28'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240Subpanonské stepní trávníky
8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91H0 Panonské šípákové doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hvozdík Lumnitzerův  (Dianthus lumnitzeri *)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
kosatec skalní písečný  (Iris humilis ssp. arenaria)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bavory, Klentnice, Perná