Kód lokality: CZ0624020
Název lokality: Stránská skála
Rozloha lokality: 16,8015 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPP
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 40' 33'' v.d.         49° 11' 25'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240Subpanonské stepní trávníky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
91G0 Panonské dubohabřiny


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Slatina