Kód lokality: CZ0620181
Název lokality: Valtrovický luh
Rozloha lokality: 66,921 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 13' 3'' v.d.         48° 47' 51'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Křídlůvky, Strachotice, Valtrovice