Kód lokality: CZ0620169
Název lokality: Ochůzky - Nedánov
Rozloha lokality: 472,312 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 50' 9'' v.d.         48° 59' 7'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
91G0Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Boleradice, Diváky, Klobouky u Brna