Kód lokality: CZ0620158
Název lokality: Rumunská bažantnice
Rozloha lokality: 92,2007 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 41' 38'' v.d.         49° 1' 60'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
1340Vnitrozemské slané louky
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0 Panonské dubohabřiny


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Měnín, Nikolčice