Kód lokality: CZ0620132
Název lokality: Údolí Chlébského potoka
Rozloha lokality: 136,958 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR/PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 23' 6'' v.d.         49° 28' 33'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Černovice u Kunštátu, Osiky