Kód lokality: CZ0620120
Název lokality: Zlobice
Rozloha lokality: 61,574 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 30' 36'' v.d.         49° 19' 7'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Kuřim, Malhostovice