Kód lokality: CZ0620112
Název lokality: Hadcové stráně v údolí Jihlavy
Rozloha lokality: 12,2814 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 16' 58'' v.d.         49° 5' 40'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
4030 Evropská suchá vřesoviště
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240Subpanonské stepní trávníky
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Biskoupky na Moravě, Hrubšice, Nová Ves u Oslavan