Kód lokality: CZ0620084
Název lokality: Vranovický a Plačkův les
Rozloha lokality: 293,507 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 36' 28'' v.d.         48° 56' 54'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0 Panonské dubohabřiny


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Ivaň, Pouzdřany, Uherčice u Hustopečí, Vranovice nad Svratkou