Kód lokality: CZ0620078
Název lokality: Jezero
Rozloha lokality: 9,5448 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 10' 43'' v.d.         48° 57' 5'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
7230Zásaditá slatiniště


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Vacenovice u Kyjova