Kód lokality: CZ0620051
Název lokality: Šlapanické slepence
Rozloha lokality: 8,3224 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 43' 16'' v.d.         49° 10' 20'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240Subpanonské stepní trávníky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91G0 Panonské dubohabřiny


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bedřichovice, Podolí u Brna, Šlapanice u Brna