Kód lokality: CZ0620048
Název lokality: Skalky u Sedlece
Rozloha lokality: 67,0327 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 40' 34'' v.d.         48° 46' 14'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240Subpanonské stepní trávníky
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91H0 Panonské šípákové doubravy


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Sedlec u Mikulova