Kód lokality: CZ0610179
Název lokality: Jedlový les a údolí Rokytné
Rozloha lokality: 375,0377 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 15° 58' 0'' v.d.         49° 3' 18'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Rozkoš u Jevišovic