Kód lokality: CSOP91
Název lokality: Stínava
Rozloha lokality: 5225,3031 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 55' 0'' v.d.         49° 26' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
čáp černý  (Ciconia nigra)
čolek velký  (Triturus cristatus)
datel černý  (Dryocopus martius)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Nové Sady, Osina, Stříbrná u Březiny, Žbánov