Kód lokality: CSOP77
Název lokality: Pouzdřanská step - Kolby
Rozloha lokality: 71,7477 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 38' 0'' v.d.         48° 56' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
datel černý  (Dryocopus martius)
katrán tatarský  (Crambe tataria)
lejsek bělokrký  (Ficedula albicollis)
ohniváček černočárý  (Lycaena dispar)
pelyněk jihomoravský  (Artemisia pancicii *)
pěnice vlašská  (Sylvia nisoria)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)
ťuhýk obecný  (Lanius collurio)
včelojed lesní  (Pernis apivorus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Pouzdřany, Uherčice u Hustopečí