Kód lokality: CSOP74
Název lokality: Podyjí
Rozloha lokality: 6115,9499 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 15° 53' 0'' v.d.         48° 51' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
1340 Vnitrozemské slané louky
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3270 Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
4030 Evropská suchá vřesoviště
6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8150 Středoevropské silikátové sutě
8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
čáp černý  (Ciconia nigra)
čolek velký  (Triturus cristatus)
datel černý  (Dryocopus martius)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
kovařík  (Limoniscus violaceus)
ledňáček říční  (Alcedo atthis)
lejsek bělokrký  (Ficedula albicollis)
lejsek malý  (Ficedula parva)
netopýr brvitý  (Myotis emarginatus)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr velký  (Myotis myotis)
ohniváček černočárý  (Lycaena dispar)
pěnice vlašská  (Sylvia nisoria)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)
ťuhýk obecný  (Lanius collurio)
včelojed lesní  (Pernis apivorus)
vranka obecná  (Cottus gobio)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)
vydra říční  (Lutra lutra)
výr velký  (Bubo bubo)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice u Znojma, Lesná u Znojma, Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov na Moravě, Podmolí, Podmyče, Popice u Znojma, Sedlešovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo-Hradiště, Znojmo-město