Kód lokality: CSOP71
Název lokality: Pálava a Podluží
Rozloha lokality: 30803,7969 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 44' 0'' v.d.         48° 47' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270 Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6120 Suché trávníky písčitých a vápnitých půd
6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240 Subpanonské stepní trávníky
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8150 Středoevropské silikátové sutě
8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0 Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bobr evropský  (Castor fiber)
bukač velký  (Botaurus stellaris)
bukáček malý  (Ixobrychus minutus)
čáp bílý  (Ciconia ciconia)
čolek dunajský  (Triturus dobrogicus)
hadinec nachový  (Echium russicum)
hvozdík Lumnitzerův  (Dianthus lumnitzeri *)
chřástal kropenatý  (Porzana porzana)
chřástal vodní  (Rallus aquaticus)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
kosatec skalní písečný  (Iris humilis ssp. arenaria)
lejsek bělokrký  (Ficedula albicollis)
lelek lesní  (Caprimulgus europaeus)
netopýr brvitý  (Myotis emarginatus)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý  (Myotis bechsteini)
pěnice vlašská  (Sylvia nisoria)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
sysel obecný  (Spermophilus citellus)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)
ťuhýk obecný  (Lanius collurio)
včelojed lesní  (Pernis apivorus)
velevrub tupý  (Unio crassus)
volavka červená  (Ardea purpurea)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)
výr velký  (Bubo bubo)
želva bahenní  (Emys orbicularis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bavory, Břeclav, Bulhary, Dolní Věstonice, Hlohovec, Horní Věstonice, Charvátská Nová Ves, Ivaň, Klentnice, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice na Moravě, Mikulov na Moravě, Milovice u Mikulova, Mušov, Nejdek u Lednice, Nová Ves u Pohořelic, Nové Mlýny, Pasohlávky, Pavlov u Dolních Věstonic, Perná, Podivín, Pohořelice nad Jihlavou, Poštorná, Pouzdřany, Přítluky, Rakvice, Sedlec u Mikulova, Strachotín, Úvaly u Valtic, Valtice, Vlasatice, Vranovice nad Svratkou