Kód lokality: CSOP57
Název lokality: Moravský kras
Rozloha lokality: 7734,8951 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 42' 0'' v.d.         49° 20' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240 Subpanonské stepní trávníky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8150 Středoevropské silikátové sutě
8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
datel černý  (Dryocopus martius)
hadinec nachový  (Echium russicum)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
ledňáček říční  (Alcedo atthis)
lejsek bělokrký  (Ficedula albicollis)
lejsek malý  (Ficedula parva)
netopýr brvitý  (Myotis emarginatus)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr pobřežní  (Myotis dasycneme)
netopýr velkouchý  (Myotis bechsteini)
netopýr velký  (Myotis myotis)
strakapoud prostřední  (Dendrocopos medius)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)
ťuhýk obecný  (Lanius collurio)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Adamov, Babice nad Svitavou, Březina u Křtin, Habrůvka, Holštejn, Jedovnice, Kanice, Krasová, Křtiny, Lažánky u Blanska, Lipovec u Blanska, Ochoz u Brna, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice u Blanska, Rudice u Blanska, Sloup v Moravském krasu, Suchdol v Moravském krasu, Šošůvka, Těchov, Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě, Vilémovice u Macochy, Vranov u Brna, Žďár u Blanska