Kód lokality: CSOP52
Název lokality: Meandry Dyje
Rozloha lokality: 198,909 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 12' 0'' v.d.         48° 47' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bobr evropský  (Castor fiber)
ledňáček říční  (Alcedo atthis)
netopýr brvitý  (Myotis emarginatus)
netopýr velký  (Myotis myotis)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)
vydra říční  (Lutra lutra)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hrádek u Znojma, Jaroslavice, Krhovice, Křídlůvky, Oleksovičky, Slup, Strachotice, Tasovice nad Dyjí, Valtrovice