Kód lokality: CSOP3
Název lokality: Bílé Karpaty
Rozloha lokality: 74079,98 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 50' 0'' v.d.         48° 59' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
1340 Vnitrozemské slané louky
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
7230 Zásaditá slatiniště
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0 Panonské dubohabřiny
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bobr evropský  (Castor fiber)
bukáček malý  (Ixobrychus minutus)
hadinec nachový  (Echium russicum)
hlízovec Loeselův  (Liparis loeselii)
hnědásek osikový  (Euphydryas maturna)
chřástal polní  (Crex crex)
jeřábek lesní  (Bonasa bonasia)
kuňka žlutobřichá  (Bombina variegata)
mečík bahenní  (Gladiolus palustris)
mečík bahenní  (Gladiolus palustris)
medvěd hnědý  (Ursus arctos *)
modrásek bahenní  (Maculinea nausithous)
modrásek očkovaný  (Maculinea teleius)
netopýr velký  (Myotis myotis)
piskoř pruhovaný  (Misgurnus fossilis)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
rys ostrovid  (Lynx lynx)
sekavčík horský  (Sabanejewia aurata)
srpice karbincolistá  (Serratula lycopifolia *)
stařinec dlouholistý moravský  (Tephroseris longifolia ssp. moravica)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)
tesařík alpský  (Rosalia alpina *)
včelojed lesní  (Pernis apivorus)
vranka obecná  (Cottus gobio)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)
vydra říční  (Lutra lutra)
žluťásek barvoměnný  (Colias myrmidone)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník nad Veličkou, Kněždub, Kuželov, Lipov, Malá Vrbka, Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Petrov u Hodonína, Radějov u Strážnice, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Suchov, Tasov nad Veličkou, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou