Kód lokality: CSOP189
Název lokality: Hochberk
Rozloha lokality: 28,1925 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 40' 0'' v.d.         48° 56' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6250 Panonské sprašové stepní trávníky
91G0 Panonské dubohabřiny


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
katrán tatarský  (Crambe tataria)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Popice, Uherčice u Hustopečí