Kód lokality: CSOP187
Název lokality: Randler
Rozloha lokality: 68,919 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 49' 0'' v.d.         49° 21' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240 Subpanonské stepní trávníky
91G0 Panonské dubohabřiny


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Borkovany, Bošovice