Kód lokality: CSOP186
Název lokality: U kapličky
Rozloha lokality: 5,5069 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 15' 0'' v.d.         48° 57' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240 Subpanonské stepní trávníky
8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
kosatec skalní písečný  (Iris humilis ssp. arenaria)
netopýr velký  (Myotis myotis)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hostěradice na Moravě