Kód lokality: CSOP175
Název lokality: Hranečný žleb - Holásková
Rozloha lokality: 1146,4182 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 58' 0'' v.d.         49° 20' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dědice u Vyškova, Doubrava u Březiny, Kotáry, Rychtářov, Stříbrná u Březiny