Kód lokality: CSOP171
Název lokality: Člupy - Příčné pole
Rozloha lokality: 16,8311 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 57' 0'' v.d.         49° 9' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6250 Panonské sprašové stepní trávníky


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Křižanovice u Bučovic, Marefy