Kód lokality: CSOP140
Název lokality: Údolí Oslavy a Chvojnice
Rozloha lokality: 2954,6887 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 13' 0'' v.d.         49° 9' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
čáp černý  (Ciconia nigra)
datel černý  (Dryocopus martius)
jazýček jaderský  (Himantoglossum adriaticum)
ledňáček říční  (Alcedo atthis)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr velký  (Myotis myotis)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
vranka obecná  (Cottus gobio)
výr velký  (Bubo bubo)
žluna šedá  (Picus canus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Čučice, Ketkovice, Nová Ves u Oslavan, Oslavany, Senorady