Kód lokality: CSOP138
Název lokality: Střední Pojihlaví
Rozloha lokality: 1373,8369 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 13' 0'' v.d.         49° 58' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
4030 Evropská suchá vřesoviště
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bobr evropský  (Castor fiber)
sysel obecný  (Spermophilus citellus)
výr velký  (Bubo bubo)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Biskoupky na Moravě, Hrubšice, Jamolice