Kód lokality: CSOP132
Název lokality: Strabišov
Rozloha lokality: 686,4646 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 17° 11' 0'' v.d.         49° 10' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Brankovice, Kožušice, Malínky