Kód lokality: CSOP130
Název lokality: Litenčické vrchy
Rozloha lokality: 4752,8667 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 17° 8' 0'' v.d.         49° 13' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bohdalice, Boškůvky, Dětkovice, Chvalkovice, Kozlany u Vyškova, Moravské Málkovice, Moravské Prusy, Nemochovice, Nové Hvězdlice, Orlovice, Pavlovice, Staré Hvězdlice, Švábenice, Vážany u Vyškova