Kód lokality: CSOP127
Název lokality: Svratecká hornatina
Rozloha lokality: 6561,5369 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 22' 0'' v.d.         49° 26' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
4030 Evropská suchá vřesoviště
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
čolek velký  (Triturus cristatus)
datel černý  (Dryocopus martius)
ledňáček říční  (Alcedo atthis)
netopýr brvitý  (Myotis emarginatus)
netopýr velkouchý  (Myotis bechsteini)
netopýr velký  (Myotis myotis)
sýc rousný  (Aegolius funereus)
ťuhýk obecný  (Lanius collurio)
včelojed lesní  (Pernis apivorus)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)
výr velký  (Bubo bubo)
žluna šedá  (Picus canus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Běleč u Lomnice, Borač, Brumov u Lomnice, Brusná, Černovice u Kunštátu, Černvír, Doubravník, Hodonín u Kunštátu, Křeptov, Křížovice, Lomnice u Tišnova, Lomnička u Tišnova, Nedvědice pod Pernštejnem, Ochoz u Tišnova, Osiky, Podolí u Borače, Řepka, Strhaře, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice u Tišnova, Veselí u Lomnice