Kód lokality: CSOP125
Název lokality: Bílý potok
Rozloha lokality: 1915,1991 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 19' 0'' v.d.         49° 16' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
8150 Středoevropské silikátové sutě
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
netopýr brvitý  (Myotis emarginatus)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
ťuhýk obecný  (Lanius collurio)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Heroltice u Tišnova, Holasice u Veverské Bítýšky, Hradčany u Tišnova, Chudčice, Javůrek, Lažánky u Veverské Bítýšky, Lesní Hluboké, Maršov u Veverské Bítýšky, Sentice, Svatoslav u Tišnova, Veverská Bítýška