Kód lokality: CSOP120
Název lokality: Luh u Moravského Písku
Rozloha lokality: 1933,7322 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 19' 0'' v.d.         48° 57' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bobr evropský  (Castor fiber)
bolen dravý  (Aspius aspius)
datel černý  (Dryocopus martius)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)
luňák červený  (Milvus milvus)
luňák hnědý  (Milvus migrans)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
ťuhýk obecný  (Lanius collurio)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bzenec, Moravský Písek, Strážnice na Moravě, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Zarazice