Kód lokality: CSOP109
Název lokality: Ždánický les
Rozloha lokality: 10134,8378 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 58' 0'' v.d.         49° 54' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
1340 Vnitrozemské slané louky
40A0 Kontinentální opadavé křoviny
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0 Panonské dubohabřiny
91G0 Panonské dubohabřiny


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
čolek velký  (Triturus cristatus)
datel černý  (Dryocopus martius)
hadinec nachový  (Echium russicum)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)
lejsek bělokrký  (Ficedula albicollis)
lelek lesní  (Caprimulgus europaeus)
pěnice vlašská  (Sylvia nisoria)
strakapoud prostřední  (Dendrocopos medius)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)
ťuhýk obecný  (Lanius collurio)
včelojed lesní  (Pernis apivorus)
vranka obecná  (Cottus gobio)
žluna šedá  (Picus canus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Archlebov, Bohuslavice u Kyjova, Bošovice, Dambořice, Heršpice, Kloboučky, Kobeřice u Brna, Letošov, Lovčice u Kyjova, Lovčičky, Milešovice, Mouchnice, Mouřínov, Nechvalín, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Nížkovice, Rašovice u Bučovic, Snovídky, Uhřice u Kyjova, Velké Hostěrádky, Vícemilice, Žarošice, Ždánice