Natura 2000 - prioritní seznam nevládních organizací
karta území
natura-logo.gif - 4kb
<< seznam území >>    << území na mapě ČR >>    << úvodní stránka >>  
název: Řežabinec
název mezinárodní: Rezabinec pond
** - lokalita
kraj: Jihočeský
biogegrafická oblast: kontinentální
souřadnice: 14,915 ° vd 49,2534 ° sš
rozloha: 113,6363 ha
kvadrát: 6750
<< zobraz mapu >>   

habitaty: 6440 - Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii
7140 - Transition mires and quaking bogs
7150 - Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion
91E0 - Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

druhy: obratlovci
Haliaeetus albicilla
Luscinia svecica
čolek velký Triturus cristatus
kuňka ohnivá Bombina bombina
vydra říční Lutra lutra

bezobratlí

rostliny