Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Naše projekty o klimatu

 

Aktivně a společně pro klima (2020 - 2023)

 

Projekt posiluje občanskou angažovanost v ochraně klimatu. Cílí na místní úroveň, vyhledává aktivní občany, kteří odmítají pasivitu, jsou odhodláni chránit klima. 

Pro tyto lidi jsme připravili Hostětínskou klimatickou akademii. Nabízíme školení a konzultační podporu, aby uměli o klimatické krizi argumentovat a hovořit se spoluobčany.

Účastníci zvládnou vytvářet skupiny aktivních lidí, propojit se s dalšími, spolu vytyčit cíle a prosadit počiny na ochranu klimatu v místě svého působení. Projekt rozvíjí i osvětové a motivační nástroje, které výsledky projektu představí široké veřejnosti. Posílí se i organizace žadatele.

Podrobněji o projektu zde.

 

Od zranitelnosti k resilienci (2017-2018)

Cílem projektu je zvýšení kompetence cílových skupin, kterými jsou veřejná správa ve venkovských regionech i tamní školy a veřejnost, v plánování a prioritizaci adaptačních a mitigačních opatření a posílení resilience. Využívá se přitom inovativní metodika participativního hodnocení zranitelnosti vůči hrozbám plynoucím z klimatické změny. K naplnění cílů napomůže motivační kampaň a konkrétní interaktivní vzdělávání cílových skupin.
Podrobněji o projektu zde

 

KLIMA! KLIMA? KLIMA. Motivace a osvěta veřejnosti pro ochranu klimatu. (2016 - 2017)

Projekt reaguje na nízkou informovanost veřejnosti o klimatické změně a jejích dopadech v ČR a přispívá k formování odpovědného postoje veřejnosti k ochraně klimatu a životního prostředí. V celostátním měřítku organizuje klimatickou kampaň Hodina Země s doprovodnými informačními aktivitami, představuje téma vzdělávacími akcemi, workshopy, exkurzemi a soutěží pro školy. Jedním z pilířů je představení konkrétních nástrojů ochrany klimatu, sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe.
Podrobněji o projektu zde

 

Projekt Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích (2015-2016)

Projekt byl zaměřen na identifikaci a hodnocení hrozeb na lokální úrovni vyplývajících z klimatické změny, možnosti snižování rizik katastrof včetně budování resilience a na podporu adaptačních procesů a zapracování těchto priorit a procesů do strategií na regionální úrovni.
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a aplikace nástrojů pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do strategií regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení jejich resilience. Při návrhu adaptačních opatření se vychází z rizik přírodního i technologického původu, identifikovaných v daném území, tedy je důležité soustředit se na negativní změny a jevy, které budou způsobovány nebo podporovány klimatickou změnou. Proto je identifikace možných hrozeb (např. sucho, povodně, vedro, lesní požáry, narušení dodávek elektřiny) základním krokem při tvorbě strategií pro vyrovnání se s klimatickou změnou. Následně je zhodnocena zranitelnost území těmito hrozbami, možné dopady, které mohou mít, a jejich pravděpodobnost. Rozhodování je podporováno odkazy na seriózní informační zdroje. Jelikož hrozeb plynoucích z klimatické změny je celá řada, je třeba ve strategii daného území zohledňovat především ty, které představují nejzávažnější rizika. Navržený postup testovaný v rámci projektu slouží primárně místním akčním skupinám, aby mohly provést hodnocení zranitelnosti svého území a volbu vhodných adaptačních opatření a dále je využít při tvorbě svých strategií. Metodický postup propojuje lokální znalosti a zkušenosti jak s globálními poznatky o změně klimatu, tak s poznatky o zranitelnosti území České republiky ve vztahu k jednotlivým hrozbám. Metodika byla v praxi využita ve 24 MAS po celém území ČR.
Ve spolupráci s norským partnerem byla adaptována a následně využita metodika TranSTEP pro participativní postup při zpracování analýzy zranitelnosti a také pro hodnocení kvality participace a hodnověrnosti aktérů. Pro podporu zapojení mladé generace proběhla celostátní školní soutěž CO2 liga.
Projekt v číslech

1 metodika pro participativní zpracování analýzy zranitelnosti komunit a území
5 videozáznamů přednášek ze seminářů / 6700 zhlédnutí
17 vystavení unikátní expozice MAREK – Mobilní Autonomní REsilientní Kontejner
10 regionálních seminářů ve venkovských oblastech / 186 účastníků
18 příkladů ve sbírce dobré praxe
21 identifikovaných hrozeb a připravených karet pro hodnocení zranitelnosti
24 regionů zpracovalo spolu s experty analýzu zranitelnosti svého území
31 škol úspěšně dokončilo všech 5 kol celostátní soutěže CO2 liga
90 účastníků závěrečné konference včetně norské velvyslankyně
158 vyhodnocených dotazníků o postojích stakeholderů ke klimatické změně
600 výtisků publikace Od zranitelnosti k resilienci
4100 zhlédnutí výukových videí pro školy
1 společný článek publikovaný v odborném časopise

Podrobněji o projektu zde

 

Projekt Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost (2014-2016)

reagoval na nízkou informovanost o klimatické změně v ČR a představil pojem a koncept resilience - schopnosti vypořádat se s důsledky klimatické změny prostřednictvím jejího zmírňování (mitigace) a adaptací na dopady.
Na národní úrovni vedl expertní debaty, na regionální úrovni prac s místními akčními skupinami a jejich strategickými plány. Na úrovni jednotlivých osob představil témata veřejnými vzdělávacími akcemi - besedami, semináři, workshopy a exkurzemi. Pořádáme soutěž pro školy.
Jedním z pilířů projektu bylo sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe. Nechat se inspirovat a inspirovat ostatní.
Podrobněji o projektu zde

 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 14. 1. 2022