Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Energetická autonómia vidieckych regiónov: medzinárodné partnerstvo na vytváranie podmienok pre inteligentnú energetiku

Vidiecke regióny v krajinách V4 ekonomicky zaostávajú. Ich miestne ekonomiky stagnujú alebo upadajú a sú nezdravo závislé od dovozu palív a energie. V týchto regiónoch je však zároveň veľký potenciál úspor energie (tepla, elektriny aj palív) aj potenciál udržateľne využiteľných obnoviteľných zdrojov energie.

Lídrom projektu boli Priatelia Zeme-CEPA a partnermi sú organizácie dlhodobo aktívne v oblasti podpory udržateľnej energetiky: Aliancia združení Poľskej zelenej siete, Základná organizácia Veronica Českého zväzu ochrancov prírody a Národná spoločnosť ochrancov prírody v Maďarsku.

Ciele

Tento projekt je zameraný na podporu spolupráce odborníkov s cieľom posilniť energetickú sebestačnosť vidieckych regiónov, otestovať a rozšíriť metodiku a nástroje na analýzu ich energetických potrieb a potenciálu.

Čas

Apríl 2013 – máj 2014

Plánované aktivity

Vypracovanie nových nástrojov na zlepšenie energetického plánovania a prípravy lokálnych regulátorov týkajúcich sa energetiky a sprístupnenie týchto nástrojov samosprávam. Tieto nástroje sa počas projektu otestujú v regióne Poľana a prostredníctvom partnerov sa sprístupnia aj v ďalších krajinách V4.

Odborníci partnerských organizácií pripravia webovú aplikáciu pre aktualizáciu stratégií rozvoja udržateľnej energetiky vo vidieckych regiónoch; kalkulačku na výpočet uhlíkovej stopy pre obecné objekty a výpočet lokálneho multiplikátora na meranie významu energetických investícií na miestnu ekonomiku; metodiku na analýzu lokálneho potenciálu biomasy na výrobu energie pri rešpektovaní kritérií udržateľnosti a adaptačnej stratégie pre lesné hospodárstvo na úrovni samospráv.

Zhrnutia pilotných dokumentov sa preložia do jazykov krajín, v ktorých pôsobia partnerské organizácie, čím sa metodiky sprístupnia tamojším odborníkom aj samosprávam.

Na konci projektu pripravia Priatelia Zeme-CEPA medzinárodný seminár, na ktorom budú partnerom prezentovať výsledky projektu, vymenia si skúsenosti so zahraničnými odborníkmi a vytvoria podmienky pre šírenie výsledkov do vidieckych regiónov v krajinách V4.

Výstupy projektu

Donori

Projekt spolufinancujú Medzinárodný višegrádsky fond a Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Logolink dárců

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 16. 10. 2020