Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Dokumenty Mezivládního panelu pro změnu klimatu

Obnovitelné zdroje jsou pro zvládnutí hrozby klimatických změn nezbytné (květen 2011)

Nová zvláštní zpráva IPCC o obnovitelných zdrojích energie a změně klimatu podává přehled o současné situaci a možném budoucím vývoji tohoto sektoru. Podle vědců mohou obnovitelné zdroje na základě dnes dostupných technologií pokrýt do roku 2050 minimálně 80% celosvětové poptávky po energiích. Vezmou-li vlády vážně svůj cíl zabránit nebezpečné změně klimatu, jedním z kroků musí být masivní podpora úspor energie a rozvoje obnovitelné energetiky.

Více najdete v tiskové zprávě.

Celá zpráva je ke stažení na stránkách IPCC.

Změna klimatu a voda - Technická zpráva VI Mezivládního panelu (říjen 2008)

Záznamy pozorování a klimatické projekce poskytují četná svědectví, že zdroje sladké vody jsou zranitelné a mohou být  potenciálně  silně ovlivněny změnou klimatu, se širokým rozsahem důsledků pro  lidskou společnost i ekosystémy.
Celé exekutivní shrnutí (v češtině, 2 strany, překlad Jiří Došek a Jan Hollan), celá zpráva na stránkách Mezivládního panelu (210 stran, anglicky).

Klimatická změna 2007 - stručný a doslovný výtah z dokumentů Mezivládního panelu pro změnu klimatu:

  • Globální atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného se v důsledku lidské činnosti od roku 1750 značně zvýšily a nyní výrazně překračují předindustriální hodnoty zjištěné z jader vrtů do ledových příkrovů zachycujících historii mnoha tisíc let. Globální zvýšení koncentrace oxidu uhličitého je převážně důsledkem využívání fosilních paliv a změn ve využívání krajiny, zatímco u metanu a oxidu dusného jde hlavně o vliv zemědělství.
  • Lze s velmi vysokou jistotou říct, že globálně průměrovaný výsledný efekt lidské činnosti způsobil v porovnání s rokem 1750 oteplení, s radiačním působením rovným +1,6 [+0,6 až +2.4] W m-2.
  • Jak je v současnosti zřejmé z pozorovaného nárůstu globálních teplot vzduchu a oceánu, rozsáhlého tání sněhu a ledu a zvýšení globálního průměru výšky mořské hladiny, klimatický systém se nepochybně otepluje.
  • V měřítku kontinentů, regionů a oceánských pánví byla pozorována řada dlouhodobých klimatických změn. Ty zahrnují změny arktických teplot a ledu, obecně rozšířené změny srážkových úhrnů, slanosti oceánů, pole větru a různých aspektů extrémního počasí včetně such, silných srážek, horkých vln a intenzity tropických cyklón.
  • Většina pozorovaného zvýšení globálních průměrných teplot od poloviny 20. století je velmi pravděpodobně důsledkem pozorovaného nárůstu koncentrací antropogenních skleníkových plynů.
  • V příštích dvou dekádách je pro rozpětí emisních scénářů SRES předpovídán růst teploty zhruba 0,2 °C za deset let. I kdyby byly koncentrace skleníkových plynů a aerosolů udržovány konstantní na úrovni roku 2000, bylo by možné očekávat oteplení o zhruba 0,1 °C za 10 let.
  • Pokračování emisí skleníkových plynů v současné či vyšší míře by způsobilo další oteplování a v průběhu 21. století by vyvolalo řadu změn v globálním klimatickém systému, které by byly velmi pravděpodobně větší než změny pozorované během 20. století (dle různých scénářů 1,4 až 5,8 °C v roce 2100).
  • Antropogenní oteplování a zvyšování hladiny oceánů budou vlivem časových měřítek klimatických procesů a zpětných vazeb pokračovat po staletí, dokonce i pokud by došlo ke stabilizaci koncentrací skleníkových plynů.
  • Existuje široká škála možností přizpůsobení, ovšem ke snížení zranitelnosti vůči změně klimatu je zapotřebí rozsáhlejší adaptace, než jaká v současnosti probíhá.
  • Existují vysoká míra shody a významné důkazy, že všech hodnocených rozsahů stabilizačních úrovní lze dosáhnout uplatněním souboru technologií dnes dostupných nebo takových, u nichž se očekává, že se v nadcházejících desetiletích objeví na trhu. Předpokladem je, že budou realizovány vhodné a efektivní pobídky zaměřené na jejich vývoj, získávání, uplatňování a šíření a že budou odstraňovány příslušné překážky."

Čtyři díly zprávy IPCC

Během roku 2007 publikoval Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), který tvoří 2 500 vědců z celého světa, celkem čtyři zprávy, můžete si stáhnout české překlady jejich shrnutí pro veřejné činitele a nejširší veřejnost:

První překlad prvního Shrnutí vznikl na půdě Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, druhý překlad téhož dokumentu objednalo Ministerstvo zemědělství, překlady dalších dokumentů pak Ministerstvo životního prostředí. Závěrečné úpravy a revize překladů pro MŽP a hypertextová úprava glosáře Jan Hollan (Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, člen Ekologického institutu Veronica).

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 25. 9. 2021