Založení občanského sdružení

Pozor: článek obsahuje zastaralé informace, zákon o sdružování občanů byl novým občanským zákoníkem zrušen, koncem prosince se občanská sdružení změnily na spolky, od 1. 1. 2014 lze místo občanského sdružení založit spolek. Přečtěte si, jak založit spolek.

Vznik, podobu i zánik občanských sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Založit občanské sdružení je poměrně jednoduchá záležitost. Sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra. Každý má právo sdružovat se v občanských sdruženích a proto k jeho založení není třeba povolení, ale ohlášení neboli registrace po splnění zákonných podmínek, tuto registraci provede Ministerstvo vnitra.Občanské sdružení je právnickou osobou podle českého práva. To znamená, že má vlastní právní subjektivitu a díky ní může jednat vlastním jménem.

Občanské sdružení je klíčovým nástrojem prosazování zájmů ochrany životního prostředí ve správních řízeních vedených podle speciálních předpisů. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (a vedle něj některé další zákony) dává občanským sdružením (tedy právnickým osobám, nikoliv jednotlivcům) možnost účastnit se těch řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. O možnostech občanského sdružení vstoupit do řízení viz. zvláštní materiál.

A. Vznik sdružení

Postup je následující:
1) Sdružení mohou založit nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let (tvoří tzv. přípravný výbor). Přípravný výbor mezi sebou vybere zmocněnce přípravného výboru, kterému budou doručovány písemnosti.

2) Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení (vzor č. 1).

3) K návrhu se připojí stanovy občanského sdružení ve dvojím vyhotovení (vzor č. 2).

4) Návrh se stanovami se zašle na na Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra (adresa: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4). Ministerstvo nevyžaduje notářské ověření podpisů.

5) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu došel návrh, který nemá vady. Vadami se rozumí především neúplné nebo nepřesné údaje (jak v návrhu, tak ve stanovách). Pokud návrh tyto vady má, upozorní ministerstvo přípravný výbor do 5 dnů na nutnost odstranění vad (např. aby upřesnili náplň činnosti sdružení, opravili systémové chyby ve stanovách sdružení atd.).

6) Je-li návrh bez vad a neshledá-li Ministerstvo ve stanovách rozpor se zákonem, sdružení zaregistruje. Na adresu zmocněnce přípravného výboru zašle kopii stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka (ověřená kopie stanov). Právní subjektivita vzniká sdružení dnem registrace.Odmítnout registraci je možno mimo jiné v případě, že stanovy obsahují diskriminující ustanovení ve vztahu k členům, nebo jsou naopak namířeny proti nečlenům sdružení, nebo proto, že se jedná o tzv. nedovolené sdružení. Nedovolenými jsou podle § 4 sdružení zaměřená na omezování lidských práv, sdružení která sledují dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavními prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky. O odmítnutí registrace by ministerstvo rozhodlo do 10 dnů, přičemž proti tomuto rozhodnutí mohou členové přípravného výboru podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.Nebyla-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů ode dne, kdy ministerstvu došel návrh doručena ověřená kopie stanov nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení stejně vznikne a to dnem následujícím od uplynutím této lhůty.

B. Statutární orgány sdružení, jednání za sdružení

Pokud už sdružení vzniklo, další fází jeho existence je volba statutárních orgánů. Statutární orgány řídí činnost sdružení a především zastupují sdružení navenek. Proto je třeba jejich ustavení a určení osob, které je tvoří, zachytit odpovídajícím způsobem tak, aby třetí straně (včetně např. úřadů) bylo jasné, že jedná s osobou oprávněnou sdružení zastupovat. Statutární orgány sdružení a jejich personální složení upravují stanovy sdružení, standardní cestou je pak ”valná hromada” členů sdružení na které jsou statutární orgány zvoleny a zápis z této volby (viz. vzor 3).

V zápisu by mělo být uvedeno že přípravný výbor seznámil členy sdružení s důvody vzniku a základními cíli činnosti sdružení a seznam členů sdružení.

Ze zápisu musí být zřejmé kdo byl zvolen do statutárních orgánů sdružení – identifikace těchto osob musí být taková, aby se tito zástupci sdružení mohli prokazovat navenek. Domnívám se že postačuje podpis a adresa, další identifikační údaje typu rok narození nebo rodné číslo jsou podle mého názoru nepovinné.

Zápis musí být zvolenými osobami podepsán, měl by také být podepsán tím, kdo jej vyhotovil a případně i dvěma dalšími členy sdružení. Tento dokument postačuje k prokazování skutečnosti, že statutární orgány vznikly a které osoby jsou oprávněny jednat za sdružení navenek. Není tedy nutné notářské nebo jiné úřední ověření konání volby ani podpisů na zápisu. Pro komunikaci s úřady je vhodné mít několik prvopisů listiny s originálními podpisy, mám za to že je ale možné prokazovat se i kopií.

Jednat jménem sdružení může a) statutární orgán který je k tomu ve stanovách určen. V případě, že jde o kolektivní orgán, měly by stanovy určit jestli sdružení zastupuje každý člen orgánu sám v plném rozsahu nebo jestli je k zastupování sdružení nutná účast více členů orgánu nebo jestli je jednání členů orgánu nějak věcně omezeno.

Jednat jménem sdružení dále může b) na základě plné moci člen sdružení nebo i jiná osoba. Plnou moc může udělit jen statutární orgán oprávněný k jednání za sdružení. Zmocnění k zastupování se obvykle děje písemnou plnou mocí. Plná moc musí být podepsána zmocnitelem a zmocněným, není ale třeba ji ověřovat (ledaže by něco jiného stanovil zákon pro určitý právní úkon). Nic nebrání tomu, aby bylo k zastupování zmocněno několik osob na jedné listině (je třeba vymezit rozsah jejich plné moci pokud nejednají všichni v plném rozsahu, je třeba podpisu atd. všech zmocněných osob).

Za právnickou osobu mohou c) činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové (jiní než statutární orgány), pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby (tedy ve stanovách) nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé (§ 20 odst. 2 občanského zákoníku).

Vzor č. 1: návrh na registraci občanského sdružení

Vzor návrhu:

Ministerstvo vnitra
Odbor všeobecné správy
nám. Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4

Věc : Návrh na registraci občanského sdružení

V souladu s § 6 zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů , předkládá přípravný výbor ve složení :

František Zelený, bytem Gorkého 60, 602 00, Brno

r.č. ................................

Jan Nebojsa, bytem K náměstí 5, Mikulov

r.č. ................................

Vítězslav Neústupný , bytem Odboje 7, Mikulov

r.č. ...................................

návrh na registraci občanského sdružení , které bude užívat název …, se sídlem …

Cílem sdružení je ….

Zmocněncem přípravného výboru oprávněným jednat jeho jménem je František Zelený

Příloha : Stanovy občanského sdružení

V Brně dne 30. 5. 1998

František Zelený .................................................

Jan Nebojsa ..................................................

Vítězslav Neústupný ............................................

Vzor č. 2: stanovy sdružení

Za životní prostředí Znojma

stanovy občanského sdružení

Čl. 1.

Název a sídlo

Občanské sdružení “Za životní prostředí Znojma” má sídlo ve Znojmě, na adrese …

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a) přispívání k ochraně životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturního dědictví ve městě Znojmě a v jeho okolí,

b) ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení,

c) informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů města Znojma a jeho okolí o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty města Znojma a jeho okolí,

d) propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje města Znojma,

e) podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a kulturních památek ve Znojmě a okolí,

f) podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických i sociálních problémů města Znojma a jeho okolí, souvisejících zejména s dopravní situací ve městě Znojmě, ochranou obyvatel města Znojma před hlukem a znečišťováním ovzduší, ochranou městské zeleně a příměstských přírodních hodnot a s ochranou městské památkové rezervace a jednotlivých památkově chráněných objektů ve Znojmě.

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména :

a) informační a poradenská činnost pro občany města Znojma a okolí, podpora vzájemné komunikace mezi občany,

b) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek a kulturních památek ve městě Znojmě a v jeho okolí,

c) účast ve správních i jiných řízeních , ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a kulturních památek,

d) vydávání tiskových zpráv, letáčků a publikací.

Čl. 5

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze sdružení,

b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

d) podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám výboru sdružení,

b) úmrtím člena sdružení,

c) zánikem sdružení,

d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí sdružení v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu orgánů sdružení tvoří :

a ) členská schůze,

b) výbor,

c) další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze.

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně. Členská schůze je oprávněna:

a ) schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov,

b) zvolit členy výboru sdružení, případně je z funkce člena výboru sdružení odvolat,

c) rozhodovat podle potřeb sdružení o zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení, pověřovat členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolávat,

d) schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem,

e) schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,

f) určovat koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

g) schvalovat přihlášky zájemců o členství ve sdružení, případně rozhodovat o vyloučení člena ze sdružení,

h) volit čestné členy sdružení,

i) rozhodnout o zániku sdružení.

Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činnosti sdružení, případně změnit jakékoli rozhodnutí či opatření výboru či jiného orgánu sdružení, pokud je to fakticky možné.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení. Rozhodnutí přijímá členská schůze nadpoloviční většinou na ní přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení, o změně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a s rozhodnutími členské schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi.

2. Výbor sdružení má 3-15 členů, které volí členská schůze z členů sdružení. Počet členů výboru je vždy lichý.

C. Další orgány

Členská schůze může podle potřeb sdružení na návrh výboru nebo kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

Čl. 7

Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro celé území okresu Znojmo.

Čl. 8

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 9

Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Stanovy Sdružení na ochranu přírody Lužických hor a krajiny ČR

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Sdružení na ochranu přírody Lužických hor a krajiny ČR je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo v …

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou:

a) chránit přírodu a krajinu, což je hlavním posláním sdružení,

b) poskytovat obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a)praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,

b)organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody,

c)pořádat vzdělávací akce (přednášky, semináře),

d)účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Čl. 5

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky. Podmínkou pro přijetí je uhrazení zápisného nejpozději na této nejbližší členské schůzi po podání přihlášky. Zápisné je stanoveno v minimální výši 20,- Kč.

4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5. Člen sdružení má právo zejména:

účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.

6. Člen sdružení je povinen zejména:

dodržovat stanovy,

hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,

sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7

Organizační uspořádání sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)schválila případné změny stanov,

b)zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,

c)zvolila nejméně tříčlennou revizní komisi,

d)schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,

e)schválila revizní zprávu,

f)určila koncepci činnosti sdružení na další období,

g)stanovila výši zápisného, případně výši členských příspěvků,

h)schválila rozpočet sdružení na příští období,

i)zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,

j)rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávu pro členskou schůzi.

5. Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně místopředseda.

Čl. 8

Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří v předmětu své činnosti s prostředky získanými ze zápisného ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor a revizní komise členy sdružení na každé členské schůzi.

3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

Čl. 9

Závěr

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 4. 3. 2000, účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.

Vzor č. 3: zápis z 1 členské schůze sdružení

Zápis z 1. členské schůze občanského sdružení “…”

I.

Dne 2001 se uskutečnila 1. členská schůze občanského sdružení “…” (dále jen “sdružení”) za účasti občanů, uvedených na připojeném soupise zakládajících členů sdružení

II.

Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

a)zpráva Přípravného výboru sdružení o jeho dosavadní činnosti,

b)soupis zakládajících členů sdružení

c)volba orgánů sdružení

d) ……..

e) ………

III.

a)

V úvodu 1. valné hromady seznámili členové Přípravného výboru sdružení přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti sdružení a s dosavadní činností Přípravného výboru.

b)

Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými článku …. Stanov sdružení a projevili vůli stát se členy sdružení. Jako doklad o této skutečnosti byl vyhotoven soupis zakládajících členů sdružení, který spolu s podpisy zakládajících členů tvoří součást tohoto zápisu.

c)

Ve smyslu Čl. …. Stanov sdružení byli členy výboru sdružení zvoleni:

1.

2.

3.

d)….

e)….

Zápis pořídil : Ověřil :

Zakládající členové sdružení:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Martin Fadrný, Ekologický právní servis
Ekologický právní servis Dvořákova 13 602 00 Brno
tel. 545 575 229 email: martin.fadrny@eps.cz
http://www.eps.cz
tel: +420 545 575 229, fax: +420 545 240 012

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 22. 2. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube