Resilience

Klimatická změna již nyní přináší nevyhnutelné dopady, kterým musíme čelit.
Zastavení oteplování je předmětem mitigace (zmírňování). Změny nicméně už nastaly a budou pokračovat a lidstvo se jim musí přizpůsobit - adaptovat se na ně. Koncentrace skleníkových plynů v ovzduší na dnešní úrovni způsobuje a způsobí nemalé další oteplování. Užívání fosilních paliv nicméně neskončí ke dnešnímu dni a i kdyby skončilo velmi rychle, během několika desetiletí, oteplí se asi o jeden další stupeň (podle nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu IPCC).

I když v České republice nebudou dopady změny vyvolané oteplováním zřejmě tak dramatické jako v mnohých jiných částech světa, je nutné vzít tuto hrozbu na vědomí a uvědoměle na ni v předstihu reagovat. Schopnost čelit hrozbám se nazývá resilience.

 

Resilience

je schopnost (soustavy, systému, uskupení či celku - ať už jedince, lesního ekosystému, města, podniku nebo ekonomiky) vypořádat se se změnami a nadále je rozvíjet. To se týká jak odolnosti vůči šokům a poruchám (jako jsou bezprecedentní průběhy a změny počasí nebo finanční krize), tak schopnosti přinést v důsledku těchto událostí obrodu a inovace. Ve společenských soustavách klade resilientní myšlení důraz na učení a sociální rozmanitost. Společnost se musí adaptovat nejen na velmi odlišné klima s velikou variabilitou stavů počasí, ale i na situaci, že fosilní paliva budou mnohem dražší, či dokonce nedostupná (první na řadě je ropa, ale vzhledem k naší závislosti na Rusku jde rovněž o zemní plyn). Obzvláště v současné politické situaci a vývoji na Ukrajině je otázka minimalizace závislosti na dovozu energetických surovin z politicky nepředvídatelných oblastí daleko naléhavější bezpečnostní otázkou pro celou Evropu. Z hlediska bezpečnostního i environmentálního je cesta k energetické soběstačnosti, využívání lokálních obnovitelných zdrojů a úspor pro Evropu nezbytným cílem.

Vnímáme, že téma klimatické změny, nutnost zmírnění a adaptace prakticky nevstupují do úvah většiny jednotlivců a správ obcí. Proto v souladu s objevujícím se trendem, ale také s tím, že dopady klimatické změny nelze nadále z uvažování vytěsňovat, navrhujeme pracovat s pojmem resilience/odolnosti a věříme, že bude pro společnost pochopitelný, motivující a inspirující. Pojem nabízí totiž pochopení, proč udržitelná řešení přinášejí nezávislost (na vnější podpoře), zvyšují i bezpečnost (krizové situace jsou oddáleny, jen čelíme složitějším podmínkám, ale jsme na ně připraveni), zvyšují odpovědnost za sebe sama, za svou obec. 

 

Projektem Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost

reagujeme na nízkou informovanost o klimatické změně v ČR a představujeme pojem a koncept resilience - schopnosti vypořádat se s důsledky klimatické změny prostřednictvím jejího zmírňování (mitigace) a adaptací na dopady.

Na národní úrovni vedeme expertní debaty, na regionální úrovni pracujeme s místními akčními skupinami a jejich strategickými plány. Na úrovni jednotlivých osob představujeme témata veřejnými vzdělávacími akcemi - besedami, semináři, workshopy a exkurzemi. Pořádáme soutěž pro školy.

Jedním z pilířů projektu je sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe. Nechat se inspirovat a inspirovat ostatní.

Podrobněji o projektu zde.

 

Projekt Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích

jehož hlavním cílem je vytvoření strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a posílení resilience. Na strategii navazuje metodický postup její konverze do regionální úrovně a implementace v konkrétních podmínkách českých regionů a mikroregionů. Projekt je přímo navázán na národní i mezinárodní strategické dokumenty a bude využívat synergii několika typů partnerů na české straně, doplněnou o intenzivní spolupráci se zkušeným a mezinárodně etablovaným norským partnerem. Vzhledem k očekávané nehomogenitě znalostí o klimatické změně a potenciálních rozdílech v přístupu k ní v jednotlivých regionech bude projekt zahrnovat také vstupní informační kampaň zjišťující postoje společnosti v několika různých lokalitách.

Podrobněji o projektu zde.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 Logolink dárce programu- fond NNO

 

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 29. 5. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube