Praktický rádce Brňana – veřejný pořádek

Každý z nás je součástí společnosti, která se řídí konkrétními pravidly. Ta jsouobecně platná a měla by být i obecně uznávaná. Struktura těchto pravidel je charakterizována „veřejným pořádkem", a každý z nás by měl svým chováním přispívat ke zlepšování životních podmínek ve svém bezprostředním okolí.

Udržování pořádku ve městě Brně je ošetřeno prostřednictvím řady vyhlášek. Jedná se například o vyhlášku č. 21/2009 Sb., o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, č. 12/2010 Sb., o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za

účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, nebo č. 9/2008 Sb., o regulaci provozu výherních hracích přístrojů apod. Nad veřejným pořádkem města Brna dohlížejí a spravují ho dle oblasti působení různé instituce a orgány.

Kam hlásit havárie, závady a nedostatky v údržbě komunikace a městského majetku?

Provozní úsek, jehož sídlo se nachází na ulici Masná 7, se zabývá činnostmi souvisejícími s veškerou údržbou komunikací, dopravního značení a světelné signalizace.

Telefon dispečinku havarijní a zimní posypové služby: 548 213 747

Telefon dispečinku světelných signalizačních zařízení: 548 213 745

Míjí Vás auto, jemuž z korby padá špatně zajištěný materiál?

Volejte Městskou policii: 156

Zapište si SPZ, barvu, druh vozidla, datum, čas, a je-li to možné, upozorněte dopravce!

Nesvítí veřejné osvětlení, jak by mělo? Svítí ve dne či do oken Vašeho bytu?

Podle zákona č. 86/2002 Sb. (§ 2 odst. 1 písm. r), o ochraně ovzduší světelným znečištěním, se rozumí „viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti, a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směřováno".

Kontaktujte Technické sítě Brno, a.s., centrální dispečink, Barvířská 5, tel. 545 424 011, 800 100 132, dispecink@tsb.cz.

Nelíbí se Vám, když majitelé neuklízejí výkaly po svém psovi? Vadí Vám volně pobíhající psi?

Volejte Městskou policii: 156

Obraťte se na příslušný obecný/městský úřad, odbor životního prostředí.

Hluk a vibrace

Nadměrný hluk je škodlivina, na kterou se člověk nemůže adaptovat. Hluk, případně i vibrace mohou, i když si to často neuvědomujeme, silně ovlivnit naše zdraví, ale i celkovou duševní pohodu. Pokud se Vám zdá, že žijete či pracujete v nevyhovujícím prostředí, je dobré pokusit se zjednat nápravu. Základní hladina hluku je 50 dB. Pro jednotlivá prostředí a pro denní a noční

dobu jsou pak stanoveny limity formou korekce (+/-) této základní hladiny. Pro obytné zóny je tato korekce + 5 dB, pro výrobní zóny + 20 dB. Zdroj znečištění může mít povolení o provozování nadlimitního zdroje hluku, který vydává krajská hygienická stanice, hlavní státní kontrolní orgán v této oblasti. V případě nadměrného obtěžování hlukem se mohou občané obrátit na

místní Orgán ochrany veřejného zdraví, tj. Krajskou hygienickou stanici. Ovšem místem, kde je možné hladinu hluku naměřit, je Zdravotní ústav se sídlem v Brně, na Gorkého ulici 6, tel. 541 421 211, sekretariat@zubrno.cz. Hladinu hluku a vibrací může také za poplatek zjistit autorizovaná osoba. Jejich seznam je k dispozici u krajského hygienika nebo na adrese www.justice.cz.

Zdá se Vám, že hluk je rozsahu stavby? Staví se někde po 22. hodině?

K okamžitému zásahu volejte:

  • Městskou policii, tel. 156

Skutečnost ohlaste:

  • Stavební policii, Nováčkova 16, tel. 545 247 736
  • příslušnému ÚMČ, stavební odbor
  • Krajské hygienické stanici, Jeřábkova 4, tel. 545 113 091, podatelna@khsbrno.cz, www.khsbrno.cz

Obtěžuje stavba nepořádkem své okolí?

  • Spojte se s příslušným ÚMČ (viz seznam)
  • Vznikají při stavbě velké vibrace?
  • Volejte: Městskou policii, tel. 156
  • příslušný ÚMČ, stavební odbor (viz seznam)

Krajskou hygienickou stanici, Jeřábkova 4, tel. 545 113 091, podatelna@khsbrno.cz, www.khsbrno.cz

Vzniká nějaká stavba v nesouladu se schváleným projektem, popř. úplně bez povolení?

  • Volejte příslušný ÚMČ.
  • Ohlaste své podezření Stavební policii, Nováčkova 16, tel. 545 247 736.

Myslíte si, že žijete či pracujete v nadměrně hlučném prostředí?

Kontaktujte Krajskou hygienickou stanici, Jeřábkova 4, tel. 545 113 091, podatelna@khsbrno.cz, www.khsbrno.cz

Obtěžuje Vás nadměrný a bezdůvodný hluk vozidel?

Obtěžování nadměrným hlukem vozidla je porušením § 7 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Uvědomte nejbližšího strážníka Městské policie či policistu Policie ČR, případně volejte Městskou policii, tel. 156.

Integrovaný registr znečišťování

Co je Integrovaný registr znečišťování?

Jedná se o ucelený seznam znečišťovatelů životního prostředí, který je databází údajů o únicích jednotlivých znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy). Je zde zaznamenán výskyt znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a také množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny.

Co najdu v Integrovaném registru znečišťování?

V Integrovaném registru znečišťování je možné vyhledávat souhrnné statistické údaje týkající se jednotlivých druhů znečišťování, seznam ohlašovaných látek, informace týkající se ohlašování znečištění nebo metody konkrétních měření. Kontakt: www.irz.cz, tel. 267 225 268.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 28. 3. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube