Aktivity projektu:

1. KOMUNIKACE, BUDOVÁNÍ KAPACIT A DISEMINACE

Cílem aktivity je dosažení stavu, ve kterém budou významní stakeholdeři cílové skupiny dostatečně informováni o probíhající klimatické změně a jejích potenciálních důsledcích včetně dopadů spojených s biodiverzitou. Bude tak vytvořeno informační i organizační zázemí pro tvorbu a realizaci příslušných adaptačních strategií. Aktivita bude zároveň působit jako zpětnovazební, tedy bude přinášet řešitelskému týmu informace o aktuálním stavu vědění, postojích společnosti a pokroku při řešení.

Aktivita bude probíhat po celou dobu řešení projektu a bude se sestávat ze 4 základních částí:
1) Zjištění stavu znalostí a postojů stakeholderů v regionech a obecně i společnosti ve vztahu ke klimatické změně, potenciálním dopadům na živ. prostředí a biodiverzitu a jeho prostřednictvím na společnost.
2) Kontaktní informační kampaň zahrnující vytvoření materiálů o probíhající klimatické změně, jejích potenciálních dopadech na regionální i globální úrovni a možnostech adaptačních strategií
3) Vytvoření struktur, přednostně na bázi existujících regionálních aktivit (MAS), které budou schopné definovat klíčové zranitelnosti ve svém regionu a participativním způsobem vytvořit a v budoucnosti i do celkového rozvoje regionu začlenit strategii adaptace na klimatickou změnu využívající prvky resilience a ochrany biodiverzity.
4) Diseminační aktivity jak k MAS, tak k širší veřejnosti. Zvláštní pozornost je soustředěna na mladou generaci (školy). Součástí diseminačních aktivit bude i komunikace zaměřená na vytvoření zpětné vazby a zefektivnění procesu implementace.

2. FORMOVÁNÍ STRATEGIE ADAPTACE NA KLIMATICKOU ZMĚNU NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Při formování strategie adaptace bude pozornost věnována jak analytické, tak strategické části dokumentu. Budou také představeny příklady dobré praxe.

Na aktivitě se podílí norský partner - HiOA, který v této aktivitě připraví Oslo expertní seminář s účastí dalších norských expertů na klimatickou změnu a na resilienci komunit a regionů a navštíví nejméně 2 semináře v ČR. Na seminářích dojde k výměně zkušeností s českými experty.

Hlavní řešitel: expertní tým VŠB, podílí se norský partner.

3. IMPLEMENTACE STRATEGIE ZAHRNUJÍCÍ ANALÝZY ZRANITELNOSTI A NAVRŽENÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ

S využitím vypracované strategie a metodiky a se zapracováním informací z cyklu regionálních seminářů (Aktivita 1) budou provedeny konzultace strategických plánů v nejméně 20 MAS. 

Hlavní řešitel: Národní sí'ť MAS.

 Logo EHP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 9. 5. 2018  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube